Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

Informatienota

Informatienota voor Losse medewerkers

1. Vereniging

 • "Anonieme Alcoholisten", afgekort AA, is een gemeenschap van mensen. De enige vereiste voor lidmaatschap is 'een verlangen' om op te houden met drinken. Om die gemeenschap in haar werking bij te staan is een vzw opgericht onder de naam :
  "Algemeen Dienstbeheer van de Nederlandstalige AA in België", afgekort tot Aldinea-BeL.
 • Deze heeft rechtspersoonlijkheid en bezit het juridisch statuut van een vereniging zonder winstoogmerk. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd aan het adres van het secretariaat van AA: Grote Steenweg 149, te 2600 Berchem-Antwerpen, gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • De vzw.Aldinea-Bel heeft als ondernemingsnummer 408.326.052, is bereikbaar op het telefoonnummer 03 677 15 48 en per e-mail: adb@aavlaanderen.org
 • De vzw of voluit de vereniging zonder winstoogmerk, heeft als doelstelling: het verlenen van medewerking en steun aan het werk van de Nederlandstalige AA in België en het nastreven van alle doeleinden welke in het belang van de Nederlandstalige AA geacht worden.
 • De gemandateerde voor ondertekening van de onderhavige informatienota is de heer Jacques Duchi, secretaris, die tevens verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over de rechten en plichten van de vereniging en van de vrijwilliger.
 • De secretaris is ook de verantwoordelijke van de vereniging die moet verwittigd worden wanneer men beroep wenst te doen op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

2. Verzekeringen

 • De verplichte verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de vereniging en van de vrijwilligers, is afgesloten op naam van de vzw Aldinea-Bel.
  Ook de rechtsbijstand is gewaarborgd door de maatschappij AXA via die polis met het nummer AXA 010.730.508.249.
 • De leden zijn niet verzekerd voor persoonlijke ongevallen.

3 . Wat moet de vrijwilliger doen om in orde te zijn?

De vrijwilliger moet nagaan of hij/zij vrijwilligerswerk mag doen omwille van werkloosheids-uitkeringen of ziekte-uitkeringen.

 • Werklozen en bruggepensioneerden moeten individueel aangifte doen bij de directeur van het werkloosheidsbureau (formulier C45B).
  Het algemene machtigingsnummer hiervoor is: Y02/082008/2008-59/45bis.
 • Personen met ziekte-uitkeringen moeten via de adviserend geneesheer van de mutualiteit een toelating aanvragen.
 • Personen die een leefloon ontvangen moeten de toelating aanvragen via het OCMW.
  In het algemeen kan gesteld worden dat elkeen die enig 'vervangingsinkomen' ontvangt en 'vrijwilligerswerk' wenst te doen, de gemelde richtlijnen zelf dient op te volgen.

4. Vergoedingen.

AA kent aan zijn leden geen enkele vergoeding toe.
De vzw.Aldinea-Bel die haar werking steunt, betaalt enkel de reële kosten, mits aanvraag en overhandiging van de juiste bewijsstukken.
De penningmeesters van de provinciale werkgroepen, de secretariaten van de nationale diensten en/of de penningmeesters van de lokale groepen, zorgen voor de uitkering van de terug te betalen kosten.

5. Aansprakelijkheid

 • De vzw.Aldinea-Bel neemt de aansprakelijkheid op zich voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger die bij het verrichten van het vrijwilligerswerk schade berokkent aan de vereniging of aan derden is enkel aansprakelijk in het geval van bedrog en/of zware schuld van zijnent-/harentwege.
  In het geval van lichte schuld is hij/zij enkel verantwoordelijk als dit eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

6. Geheimhoudingsplicht

Volgens art.458 van het strafwetboek: " Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoeks¬commissie) getuigenis af te leggen, en buiten het geval dat de wet hen verplicht de geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

Deze bepaling kan dus ook op een vrijwilliger slaan in die gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

7. Wederzijdse rechten en plichten

AA en haar vzw.Aldinea-Bel hebben recht op een correcte, deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de genomen beslissingen, het uitvoeren van bepaalde afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en nemen de vijfde garantie (uitsluiting van elke sanctie) in acht.
De vrijwilliger heeft het recht op algemene informatie omtrent zijn/haar activiteiten, omtrent een contactpunt bij conflictsituaties (zie o.m.-nr. 1) e.d.

8. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De visie van AA-Vlaanderen

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in elke omgeving en wordt niet getolereerd door AA-Vlaanderen.

Hulpzoekende alcoholisten zijn mensen die in hun zoektocht naar hulp kwetsbaar zijn. Iedere AA’er die als herstellend alcoholist een helpende hand uitreikt dient zich bewust te zijn van de kwetsbaarheid van hulpzoekenden.

We moeten ons ook bewust zijn van onze eigen kwetsbaarheid als herstellend alcoholist, en daarom handelen we alleen na goedkeuring door onze groep.

Onze AA stappen, tradities, concepten en richtlijnen zijn een veiligheidsnet om zowel de helpende als de geholpene te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag.

We erkennen dat we als herstellend alcoholisten slechts op het pad van herstel zijn en mogelijk de volle betekenis van onze stappen en tradities nog niet ten volle begrijpen en toepassen.

De menselijke relatie tussen een hulpzoekende en helpende is gebouwd op vertrouwen en de grens tussen goedbedoelde aandacht en grensoverschrijdend gedrag is voor de betrokkenen mogelijk niet altijd duidelijk.

Daarom heeft AA-Vlaanderen gekozen om een helder en duidelijke procedure uit te werken voor hoe om te gaan met dit thema. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag nemen we dit ernstig en willen we ervoor zorgen dat alle betrokken personen op dat moment snel en deskundig geholpen worden.

We kiezen ervoor om te werken met een centraal meldpunt waar groepsleden, COI-werkers, 12de stappers en in AA-hulpzoekenden beroep op kunnen doen. Opvolging van meldingen kan gebeuren zowel via onze beheerders A en een extern netwerk (bestaande uit informele en formele procedures) als externe kanalen (verwijzing naar justitie, andere diensten).

De visie van AA-Vlaanderen op het beleid t.a.v. seksueel grensoverschrijdend gedrag kan samengevat worden door volgende uitgangspunten:

 • Preventie-georiënteerd
  Door de op onze goed begrepen tradities en stappen gebaseerde handelswijze versterken we de AA-cultuur die gekenmerkt is door respect, zorgzame betrokkenheid, openheid en bewustzijn van grenzen.
 • Vertrouwen als uitgangspunt
  Regels en afspraken steunen op de overtuiging dat we als leden van de AA-zelfhulpgroepen goede intenties hebben (en niet a priori te wantrouwen zijn) en dat respectloos en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag slechts uitzonderlijk voorkomt.
 • Laagdrempelig
  Via een eenvoudig te bereiken meldpunt.
 • Vertrouwelijk
  Elke hulpzoekende of helpende kan rekenen op volledige discretie om problemen te bespreken.
 • Onafhankelijk
  Elke hulpzoekende of helpende kan een beroep doen op onafhankelijke experten en instanties buiten de AA-organisatie indien gewenst.
 • Herstel bevorderend
  Niet alleen erkenning geven aan de rechten van melders en hulp bieden waar nodig, maar ook hulp bieden aan iedereen die fouten wil erkennen en remediëren om aldus stigmatisering en onnodige uitsluiting te vermijden.
 • Duurzaam
  Via nauwe opvolging streven naar oplossingen voor de langere termijn. AA Vlaanderen wil transparant zijn in haar visie rond grensoverschrijdend gedrag.

Meldpunt: Bezoek de pagina Meldpunt grensoverschrijdend gedrag