Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
03 239 14 15 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
03 239 14 15

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 331 groepen met wekelijks 422 vergaderingen, je vindt ons overal.

Informatienota

Informatienota voor vrijwilligers

1. Vereniging

 • "Anonieme Alcoholisten", afgekort AA, is een gemeenschap van mannen en vrouwen. De enige vereiste voor lidmaatschap is 'een verlangen' om op te houden met drinken. Om die gemeenschap in haar werking bij te staan is een vzw opgericht onder de naam :
  "Algemeen Dienstbeheer van de Nederlandstalige AA in België", afgekort tot Aldinea-BeL.
 • Deze heeft rechtspersoonlijkheid en bezit het juridisch statuut van een vereniging zonder winstoogmerk. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd aan het adres van het secretariaat van AA: Grote Steenweg 149, te 2600 Berchem-Antwerpen, gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 • De vzw.Aldinea-Bel heeft als ondernemingsnummer 0.408.326.052, is bereikbaar op het telefoonnummer 03 239 14 15 en per e-mail: adb.aa@skynet.be
 • De vzw of voluit de vereniging zonder winstoogmerk, heeft als doelstelling: het verlenen van medewerking en steun aan het werk van de Nederlandstalige AA in België en het nastreven van alle doeleinden welke in het belang van de Nederlandstalige AA geacht worden.
 • De gemandateerde voor ondertekening van de onderhavige informatienota is de heer Ivo d'Hoine, secretaris-penningmeester, die tevens verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over de rechten en plichten van de vereniging en van de vrijwilliger.
 • De secretaris-penningmeester is ook de verantwoordelijke van de vereniging die moet verwittigd worden bij ongevallen, via het telefoonnummer 015 33 94 07 of via het algemene nummer: 03 239 14 15.

2. Verzekeringen

 • De verplichte verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de vereniging en van de vrijwilligers, is afgesloten op naam van de vzw Aldinea-Bel.
  Ook de rechtsbijstand is gewaarborgd door de maatschappij ALLIANZ via die polis met het nummer BA: NCN 400157471.
 • De leden zijn niet verzekerd voor persoonlijke ongevallen.

3 . Wat moet de vrijwilliger doen om in orde te zijn?

De vrijwilliger moet nagaan of hij/zij vrijwilligerswerk mag doen omwille van werkloosheids-uitkeringen of ziekte-uitkeringen.

 • Werklozen en bruggepensioneerden moeten individueel aangifte doen bij de directeur van het werkloosheidsbureau (formulier C45B).
  Het algemene machtigingsnummer hiervoor is: Y02/082008/2008-59/45bis.
 • Personen met ziekte-uitkeringen moeten via de adviserend geneesheer van de mutualiteit een toelating aanvragen.
 • Personen die een leefloon ontvangen moeten de toelating aanvragen via het OCMW.
  In het algemeen kan gesteld worden dat elkeen die enig 'vervangingsinkomen' ontvangt en 'vrijwilligerswerk' wenst te doen, de gemelde richtlijnen zelf dient op te volgen.

4. Vergoedingen.

AA kent aan zijn leden geen enkele vergoeding toe.
De vzw.Aldinea-Bel die haar werking steunt, betaalt enkel de reële kosten, mits aanvraag en overhandiging van de juiste bewijsstukken.
De penningmeesters van de provinciale werkgroepen, de secretariaten van de nationale diensten en/of de penningmeesters van de lokale groepen, zorgen voor de uitkering van de terug te betalen kosten.

5. Aansprakelijkheid

 • De vzw.Aldinea-Bel neemt de aansprakelijkheid op zich voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger die bij het verrichten van het vrijwilligerswerk schade berokkent aan de vereniging of aan derden is enkel aansprakelijk in het geval van bedrog en/of zware schuld van zijnent-/harentwege.
  In het geval van lichte schuld is hij/zij enkel verantwoordelijk als dit eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

6. Geheimhoudingsplicht

Volgens art.458 van het strafwetboek: " Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoeks¬commissie) getuigenis af te leggen, en buiten het geval dat de wet hen verplicht de geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

Deze bepaling kan dus ook op een vrijwilliger slaan in die gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

7. Wederzijdse rechten en plichten

AA en haar vzw.Aldinea-Bel hebben recht op een correcte, deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de genomen beslissingen, het uitvoeren van bepaalde afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en nemen de vijfde garantie (uitsluiting van elke sanctie) in acht.
De vrijwilliger heeft het recht op algemene informatie omtrent zijn/haar activiteiten, omtrent een contactpunt bij conflictsituaties (zie o.m.-nr. 1) e.d.