Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Voor bedrijven

Alcoholisme: een probleem in de onderneming?

Heel wat bedrijven hebben te maken met dit moeilijke en complexe probleem. Vanuit deze ervaring bezorgden zij ons het volgende profiel van de alcoholische werknemer:

  • Hij/zij is tussen de 35 en 55 jaar oud.
    Hij/zij is een werknemer met een belangrijk aantal dienstjaren, in wie het bedrijf een aanzienlijke investering heeft gedaan – vooral als hij/zij deel uitmaakt van het kaderpersoneel.
  • Het is algemeen geweten dat probleemdrinkers dubbel zoveel afwezig zijn, veel vaker te laat komen, meer verletdagen hebben ingevolge ongevallen, minder productief zijn en meer fouten maken dan de gemiddelde werknemer.

De reactie van de bedrijven

Deze bedrijven kwamen tot het besluit dat het probleem negeren of het ontslaan van ervaren werknemers (te) duur uitvalt. Het betekent tevens een verlies van een waardevolle werkkracht. Zij ontwikkelden een beleid en programma’s om dit probleem op een realistische wijze te benaderen. Sommigen zijn erin geslaagd om 50 tot 75 % van de probleemdrinkers te revalideren.

De slaagpercentages van medewerkers die vanuit de bedrijven doorgestuurd worden naar de gespecialiseerde hulpverlening zijn doorgaans hoger dan wanneer dit niet het geval is. Dat is ook niet zo vreemd. Verlies van werk of functie werkt vaak meer motiverend om iets aan het alcoholprobleem te doen.

Het hoeft geen betoog dat probleemdrinkers in het bedrijf economische problemen teweeg brengen zoals productiviteits- en kwaliteitsvermindering. Ook wordt het imago van het bedrijf negatief beïnvloed (zowel intern als naar de buitenwereld toe).

Het is meer aangewezen om gekwalificeerd personeel met alcoholproblemen te helpen dan te ontslaan en te vervangen door minder bekwaam en onervaren personeel.

Alcoholbeleid in uw onderneming

CAO 100 omtrent een preventief alcohol- en drugbeleid, bepaalt dat alle werkgevers een eigen beleid moeten uitwerken.

In het toepassen ervan en vooral het informeren naar de werknemers toe, kan AA op vrijwillige en kosteloze basis uw bedrijf helpen de gevaren van overmatig misbruik van alcohol te belichten: door getuigenissen van personen die hun alcoholmisbruik onder controle hebben (door niet meer te drinken) en hun ervaring meedelen aan eventuele probleemdrinkers. Zij kunnen ook informeren.

Ook het WELZIJN van uw medewerkers is belangrijk. Een alcoholbeleid kan bijdragen tot een vermindering van de veiligheidsrisico’s en tot een daling van het aantal arbeidsongevallen.

Dergelijk beleid kan ook de negatieve werksfeer ten gevolge van probleemgebruik verbeteren. De werkdruk en stress naar de collega’s toe wordt immers verhoogd door de aanwezigheid van een probleemdrinker in een team.

Alcoholgebruik is tot slot ook een belangrijke oorzaak van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag.

Op basis van het AA-principe “samenwerking maar geen inmenging” stelt AA zich ter beschikking van uw personeelsdienst, uw medischsociale dienst of ieder ander door u aangeduid persoon.

Hoe AA kan helpen

De Anonieme Alcoholisten bieden alle mogelijke hulp aan werknemers – mensen – die een drankprobleem hebben. Wij hebben er geen enkel voordeel bij leden te werven: wij vragen immers geen lidgeld noch betaling voor onze hulp.

De gemeenschap van Anonieme Alcoholisten heeft maar één doel: het persoonlijke herstel en de blijvende nuchterheid van de mensen die onze hulp inroepen om hun drankprobleem op te lossen.

Als gemeenschap hebben wij er ons toe verbonden om voor altijd niet-professioneel te blijven. De AA-benadering van het alcoholisme is in essentie heel eenvoudig. Zij is gebaseerd op de unieke samenwerking tussen herstellende alcoholisten en andere probleemdrinkers. Zelfhulp is een benadering die heel wat bedrijven met succes toepassen in hun aanpak van het alcoholisme.

AA kan de bedrijfswereld de ervaringen van miljoenen herstelde alcoholisten aanbieden. AA is werkzaam in bijna alle gemeenschappen, van welke aard dan ook: er bestaan meer dan 106.773 groepen in zowat 180 landen over de hele wereld. Het programma is geschikt voor elke taal en cultuur.

AA-Vlaanderen met meer dan 300 actieve groepen is 24u op 24u bereikbaar op één centraal nummer: 078 05 27 27. Eén telefoontje is voldoende om hulp te krijgen.

AA kan de werkgever, en vooral de medische en sociale diensten, in direct contact brengen met mensen die hun nuchterheid in AA bereikt hebben. Deze mensen zijn bereid om hun ervaring belangeloos ter beschikking te stellen van iedere alcoholist die hulp zoekt.

Bij het merendeel van de bedrijven vindt men werknemers die reeds nuchter geworden zijn dankzij AA. Deze AA-leden zijn bijna altijd bereid hun persoonlijke kennis en ervaring als hersteld alcoholist te delen met andere alcoholisten die op hen beroep doen bij het leren kennen van het AA-programma. Regelmatig deelnemen aan AA-vergaderingen is dan ook voor de AA-leden een belangrijk hulpmiddel om hun nuchterheid te behouden.

Enkele wetenswaardigheden over alcoholisme

Wist u dat 2 tot 8 % van de werknemers in min of meerdere mate problemen heeft met alcohol?

Wist u dat dit probleem in heel wat gevallen al 5 tot 7 jaar bestond vooraleer het zo in ’t oog springend werd dat er hulp nodig was? Het is tot deze groep van drinkers dat AA zich vooral richt. Trouwens, de medische wereld noemt deze chronische drinkers ‘alcoholisten’.

Wist u dat een aantal Welzijnsdiensten van de overheid alcoholisme beschouwt als één van de grootste problemen van de volksgezondheid?

U heeft wellicht artikels in dagbladen en tijdschriften gelezen die het alcoholisme ‘de miljarden-euro-ziekte’ noemen.

Dat is geenszins overdreven: de cijfers die geciteerd worden verschillen al wel eens. Ze lopen wel aardig op en vormen een belangrijk deel van de algemene ziektekosten. Dat is ongetwijfeld een ‘kater’ in euro’s en centen, waarbij men nog voorbijgaat aan het menselijke lijden van de alcoholist, van zijn familie en van zijn werkgever.